• - သင့္အေနနဲ႕ မည္သည့္ဓာတ္ပုံ မူလစာမ်က္ႏွာမွာ ေရာက္သင့္သည္ကို မဲေပး၍ ဆုံးျဖတ္ပါ Up or Down.
  • - မူလစာမ်က္ႏွာေပၚေရာက္ဖို႕ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆိုင္းရပါမယ္