တစ္မ်ိဳးမထင္ၾကပါနဲ့ဗ်ာ

3.7k 1
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
31-12-2014 Ma Ma
Ma Ma
တစ္မ်ိဳးမထင္ၾကပါနဲ့ဗ်ာ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္