ဒီပို႕စ္ဟာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။ (မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္) ၾကည့္ရန္ ေသခ်ာၿပီလား ?
Cancel