အခ်စ္ဦးႏွင့္အခ်စ္ဆုံးခြဲၿခားတတ္သလား ?

44 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
1 အပတ္အၾကာက မြန္ ျမတ္ သူ
မြန္ ျမတ္ သူ
အခ်စ္ဦးႏွင့္အခ်စ္ဆုံးခြဲၿခားတတ္သလား ?

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္