ျမက္ႏုတ္ခိုင္း လက္ေတလည္းနာလို႔

18 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
2 အပတ္အၾကာက Eno Shan He
Eno Shan He
ျမက္ႏုတ္ခိုင္း လက္ေတလည္းနာလို႔

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္