ကားေရာင္းမည္ အိမ္မွာဘသူမွမသံုးခ်င္လို႔ပစ္ထားတာ

42 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
12-7-2018 Nur Muhammed
Nur Muhammed
ကားေရာင္းမည္ အိမ္မွာဘသူမွမသံုးခ်င္လို႔ပစ္ထားတာ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္