ကိုယ္႔ဒုက္ခနဲ႔ကိုပဲကြာ

486 1
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
18-6-2018 Maungoo
Maungoo
ကိုယ္႔ဒုက္ခနဲ႔ကိုပဲကြာ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္