11-6-2018 သုည
သုည
ေျမႏူးေလး ထစ္စရာစာလံုးေပါင္းရွားလို႔ကြာ :3

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္