ဟ ေသာက္ကၽင္႔ေတြ ေပၚလာၿပီး လိုင္းေပၚေတာင္ေရာက္လာၿပီး

261 0
မူလအရင္းျမစ္: ္အြန္လိုင္းမွကူးယူသည္
7-6-2018 Ko Lay
Ko Lay
ဟ ေသာက္ကၽင္႔ေတြ ေပၚလာၿပီး လိုင္းေပၚေတာင္ေရာက္လာၿပီး

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္