မိ ဘ ေမ တၱာ ကို မ ေစာ္ ကား သင့္ ဘာ

20k 0
မူလအရင္းျမစ္: Mahar aung
မိ ဘ ေမ တၱာ ကို မ ေစာ္ ကား သင့္ ဘာ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္