ခ်စ္​ ျခင္​သ

268 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
ခ်စ္​ ျခင္​သ

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္