ေသာက္ခြက္ကို လက္သီးနဲ႔ထိုးသြားတာမွ ခံစားရ သက္သာဦးမယ္ ဖီဖီရယ္

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္