သႀကၤန္တြင္းမွာေက်ာ့္ကိုေရေလာင္းမယ့္သူမရွိလို႕အိမ္တြင္းပုန္းေတာ့မယ္ D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္