မိန္းမယူခံနီးလွ်င္စဉ္းစားဖို႕လိုသည္

73 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
2 အပတ္အၾကာက မြန္ ျမတ္ သူ
မြန္ ျမတ္ သူ
မိန္းမယူခံနီးလွ်င္စဉ္းစားဖို႕လိုသည္

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္