13-3-2018 သုည
သုည
အီးမွန္တာနဲ႔တင္ ေသေလာက္တယ္ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္