13-2-2018 သုည
သုည
ကြီးယားကားေဒ ႐ိုဆန္တာေလာက္ေတာ့ သနားတယ္ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္