5 ရက္အၾကာက ဖိုးၾကယ္
ဖိုးၾကယ္
မိန္းကေလးေတြရဲ ့သံသယ ဆိုသည္မွာ ....

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္