13-10-2017 သုည
သုည
ခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္ရင္လုပ္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ငြင္း ငြင္း 😒😝

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္