19-8-2017 သုည
သုည
ကေတာက္စ္ ... ဆိုင္ေျပာင္းဖို႔ေနာက္တစ္ေနရာထပ္ရွာရဦးမယ္ 😜

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္