တဏွာကြ်န္

165k 20
မူလအရင္းျမစ္: သန္၄ကုိ
တဏွာကြ်န္ :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္