28-4-2017 သုည
သုည
လင္ႀကီးမူးကလည္း ဆင္းမ္ကဒ္ခ်င္းလဲထားတာေတာင္ ေမ့ေနရတယ္လို႔ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္