လာမစနဲ့ေနာ္သမင္ မဟုတ္ဘူးျခေသႋ့ဗ် သက္လား

1.6k 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
လာမစနဲ့ေနာ္သမင္
မဟုတ္ဘူးျခေသႋ့ဗ် သက္လား

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္