တစ္ေယာက္တည္းလို ့မ်ား ထင္ေနလား

831 0
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
တစ္ေယာက္တည္းလို ့မ်ား ထင္ေနလား :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္