ဆရာကလည္း ဇြတ္

35k 5
မူလအရင္းျမစ္: Nay ThuRein
ဆရာကလည္း ဇြတ္  :P

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္