လုပ္ဖူးၾကလားသယ္ရင္းတို႔ .. ေဘာစိေတြေတာ့ပါဘူးေပါ့

1.4k 1
မူလအရင္းျမစ္: ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည္
လုပ္ဖူးၾကလားသယ္ရင္းတို႔ .. ေဘာစိေတြေတာ့ပါဘူးေပါ့ :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္