ျမန္မာ့အားကစား ကမာၻကို လႊမ္းၿပီ

83k 20
မူလအရင္းျမစ္: သန္၄ကို
ျမန္မာ့အားကစား ကမာၻကို လႊမ္းၿပီ  :D

Like Funny.com.mm on Facebook ရယ္စရာ ဗြီဒီယုိေတြနဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကို ေန႕တုိင္းၾကည့္မယ္

တစ္ခုခုေျပာခဲ့မယ္