ဆက္သြယ္ရန္

Funny.com.mm သည္ ဟာသဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဟာသဗြီဒီယိုမ်ားနဲ႕ အျခား စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ားကို Sharing လုပ္တဲ့ Website ေလးျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္မွစ၍ HDC Myanmar Company Limited မွ ေရးသားတည္ေဆာက္၍ အသုံးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကျငာကိစၥမ်ား၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား သိလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ -

ကုမၸဏီ: HDC Myanmar Company Limited

ကုမၸဏီလိပ္စာ: အမွတ္ - 38 (3A)၊ ပါရမီလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ျမန္မာ။

ဖုန္း: +95 (0) 9791827560 or +95 (0) 9972440551

Email: contact@funny.com.mm

Visit us on Facebook:

https://www.facebook.com/mmfunny

Visit us on Google+:

https://www.google.com/+FunnyMmOfficial